Komoly háborút robbantott ki Nemény és Hende között a Szombathely-Balogunyom kerékpárút

Farkas Bazsi 2021-11-05 18:00:10
Ki a szakmai és a szakmaiatlan? - ez az egyik fő kérdés.

Hétfőn elsőként az Ugytudjuk.hu számolt be arról, hogy az októberi szombathelyi közgyűlésen elhangzott:

70 millió forint hiányzik Szombathely kasszájából ahhoz, hogy megépülhessen a Szombathely-Balogunyom kerélpárút. 

Aztán sajtótájékoztatón Horváth Attila (Éljen Szombathely!) alpolgármester ráerősített minderre.

Az ügy gyorsan politikai színezetet kapott, Hende Csaba (Fidesz-KDNP) a térség képviselője Facebookon írt nyílt levelet Nemény András (Éljen Szombathely!) polgármesternek:

Nyílt levél Dr. Nemény Andras polgármester úrnak!

Városháza
Szombathely

Tisztelt Polgármester Úr!

Amint az Ön előtt is jól ismert, 2017-ben szombathelyi, balogunyomi és más Vas megyei polgárok petíciót indítottak azért, hogy épüljön meg a Szombathelyt Balogunyommal összekötő kerékpárút. A 86-os úton ugyanis a nagy teher-és személyautó forgalom miatt nagyon balesetveszélyes kerékpározni.
A petíciót több, mint háromezer (!!!) ember írta alá.

Az ő nevükben és érdekükben is írom Önnek e nyílt levelet; de azért is, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba.
Mohos Géza úr, a balogunyomi kerékpáros egyesület vezetője eljuttatta hozzám az aláírásokat, és kérte közbenjárásomat.
Nem volt egészen egyszerű a dolog, de sikerült elérnem, hogy a sikeres pályázatot követően összesen mintegy 300 millió forint forrást tudtunk szerezni a kerékpárútra.


Mivel a feladat több önkormányzatot terhelt - hiszen Balogunyommal konzorciumban a Vas Megyei Önkormányzat is szerepelt a pályázók között -, az összeg a megépítendő pályaszakasz hosszának arányában meg lett osztva.
Így Szombathelynek is, Balogunyomnak is rendelkezésére állt a teljes építési költség akkori állás szerint már 2019-ben.
Azóta Balogunyom sikeresen megépítette a maga szakaszát, Szombathelyen viszont egy kapavágás sem történt.
Arra szoktak hivatkozni, hogy a GySEV pályakorszerűsítési munkálatai hátráltatják a szombathelyi szakasz építését, továbbá - tervezői becslés szerint - mintegy 70 millió Ft többletköltség merül majd fel.


Ilyen előzmények után került sor e hó 3-án arra, hogy az Ön illetékes alpolgármestere, Horváth Attila úr sajtótájékoztatót tartott, ahol kijelentette, hogy mindaddig nem fog a kerékpárút megépülni, amíg én nem szerzek a már általam intézett 300 millió mellé további 70 millió Ft-ot Szombathely számára.


Tisztelt Polgármester Úr!


Ahogy mindig, most is állok szeretett városom rendelkezésére. Örültem volna, ha nem a sajtón keresztül üzenik meg nekem, mi a dolgom, de hát a stílus maga az ember.


Azonban ahhoz, hogy segíteni tudjak, Önnek kell először a jogszabályok szerint cselekednie.
Ön - bár a probléma jó ideje ismert - mindeddig nem fordult többletforrás iránti igénnyel sem a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Irányító Hatóságához, sem a Magyar Államkincstárhoz mint közreműködő szervezethez.
Tisztelettel tájékoztatom, hogy igényét a 70 millió forint iránt ide kéne/kellett volna benyújtania.


Megjegyzem: súlyos szakmai mulasztás, szakmai hiba, hogy a város október végén(!!!) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kezdett levelezésbe az ügyben. Ott ugyanis nem tudnak segíteni, mert nincs rá hatáskörük.
A 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szerint a Tisztelt Polgármester Úrnak a levélíráson túl van egyéb, igen sürgős teendője is: haladéktalanul ki kell írnia a közbeszerzési eljárást. A tervezői költségbecslés ugyanis a rendelet szerint nem elegendő a költségnövekmény iránti kérelem megalapozásához; azt a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumaival kell alátámasztani. Logikus a rendelkezés, hiszen a tényleges verseny során derül ki, hogy van-e, és pontosan mekkora a valós többletköltség a tervezetthez képest.
Tájékoztatom, hogy a kérelmét a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtania, és abban a 481/2021. (VIII.13.) Korm. rendelet 9.  paragrafusa alapján a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet TOP előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kell kérnie a valós adatokkal igazolt, nem becslésen alapuló többletforrást.


Csak azután lesz lehetőségem közbenjárni, lobbizni az Ön kérelme mellett, ha előbb elvégzi a fent felsorolt feladatait, és a megfelelő helyre, szakszerűen nyújtja be.


Biztos vagyok abban, hogy Ön is a szombathelyi, balogunyomi, vas megyei emberek érdekében dolgozik, ahogy én is. Kérem és felajánlom a magam részéről az együttműködést a közjó érdekében bármely ügyben, bármely időben.
Ajtóm a jövőben is nyitva áll Ön előtt. Nem csak az irodám ajtaja, de az otthonomé is. Szívesen emlékezem az otthonomban az Ön kérésére létrejött konstruktív találkozónkra csakúgy, mint a Parlamentben és a minisztériumokban tett közös tárgyalásainkra. Nagyon remélem, hogy a parlamenti választási kampány nem fogja hátráltatni közös feladataink megoldását.


Tisztelt Polgármester Úr!
Bármikor szívesen szolgálok az ügyben tanáccsal, felvilágosítással. Ha véletlenül nem érne el Ön vagy az Alpolgármester úr, javaslom, forduljanak bizalommal Tarsoly Alfonz úrhoz, Balogunyom polgármesteréhez.Ő ugyanis réges-régen elvégezte a maga feladatát: a kerékpárút balogunyomi szakaszát még a nyáron közösen átadtuk...

2021. november 5.

Tisztelettel: dr. Hende Csaba

Erre Nemény ma délután szintén nyílt levélben reagált:

Tisztelt dr. Hende Csaba Alelnök Úr!

Köszönöm nyílt levelét, melyet elolvasva az a közmondás jutott eszembe, hogy: „ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna”, - a levele ugyanis számtalan tárgyi és szakmai tévedést tartalmaz.
1.) Alelnök úr azt állítja, hogy sikerült elérnie, hogy sikeres pályázatot követően összesen mintegy 300 millió forint forrást tudtak szerezni a kerékpárútra. Felhívnám szíves figyelmét, hogy a projekt Szombathely Megyei Jogú Város TOP-projektjének a terhére kerül megvalósításra, amihez Önnek a hatályos jogszabályok alapján semmi köze nem lehetett, ellenkező esetben Ön törvénysértést követett el.


2.) Ön azt állítja, hogy Szombathelynek is rendelkezésre állt a teljes építési költség már 2019-ben. Tájékoztatom, hogy a Támogatási kérelmet Önkormányzatunk 2019.11.28. napján nyújtotta be, a Támogatási szerződés 2020.04.28. napján lépett hatályba.


3.) Örülünk neki, hogy Balogunyom sikeresen megépítette a saját szakaszát, de szeretném felhívni rá a figyelmét, hogy Önkormányzatunk kerékpárút-szakasza 43 ingatlant érintett, melyeket adásvétel és kisajátítási eljárást követően 2021. júniusra sikerült a projekthez megszereznie.


4.) Ön azt írja, hogy „arra szoktunk hivatkozni, hogy a GYSEV pályakorszerűsítési munkálatai hátráltatják a szombathelyi szakasz építését”. Tájékoztatom, hogy - az egyébként a Magyar Állam többségi tulajdonában álló - GYSEV Zrt. 2021.05.12. napján lefolytatott helyszínbejáráson jelezte, hogy a tervezéssel érintett szakaszon a meglévő vasútvonalon olyan fejlesztéseket hajtott végre, mely miatt a korábban az engedélyezési eljárásban kiadott auditált, zsűriztetett komplett kiviteli tervdokumentációhoz kapcsolódó kezelői hozzájárulását visszavonta. Ezt követően Önkormányzatunk - a projektben erre a célra rendelkezésre álló forrás hiányában - saját költségére újra terveztette a vasúti átjárót, melyről 2021.08.02. napján Önkormányzatunk tájékoztatta Balogunyom polgármesterét.
Önkormányzatunk 2021.09.16. napján kapta meg a módosított kiviteli tervdokumentációt, illetve 2021.09.23. napján a tervezői költségbecslést.
2021.10.05. napján érkezett meg a műszaki ellenőr nyilatkozata a felülvizsgált kiviteli tervek megfelelőségével összefüggésben. Ugyanezen a napon a módosított tervdokumentáció az auditor részére megküldésre került az Önkormányzatunk részéről.
2021.10.07. napján született döntés arról, hogy feltételes közbeszerzési eljárás tud kiírásra kerülni az auditori felülvizsgálatot követően, és többlettámogatási igényt kell benyújtani a forráshiány miatt.
2021.11.01. napján érkezett meg a terv auditor KBA (közúti biztonsági audit) jelentése a Szombathely- Balogunyom településeket összekötő kerékpárút Szombathely – Szentgotthárd vasútvonal keresztezése módosított kivitelezési tervdokumentáció alapján.
2021.11.02. napján az auditori jelentés a tervezőnek megküldésre került. Jelenleg a feltételes közbeszerzési kiírás megindításához szükséges tervdokumentáció véglegesítése van folyamatban.


5.) Alelnök úr szerint súlyos szakmai mulasztás, szakmai hiba, hogy az ITM-hez fordultunk többlettámogatásért, ráadásul október végén. Mint az előzményekből könnyen belátható, ez korábban nem volt lehetséges. Tettük ezt azért, hiszen a Szombathely-Zanat kerékpárút vonatkozásában is az ITM a tárgyalópartnerünk, sajnálatos tény, hogy Ön ezt sem tudja.


6.) Alelnök úr leveléből kitűnik, hogy - bár Ön jelenleg a törvényalkotással is megbízott bizottság elnöke, és korábban annak a minisztériumnak volt az államtitkára, ami a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogszabályokat alkotta - egyáltalán nincs tisztában a közbeszerzési eljárások és a többlettámogatások rendszerével. Ön azt írja, hogy haladéktalanul ki kell írnom a közbeszerzési eljárást.

Felhívnám szíves figyelmét a következőkre:
A közbeszerzési eljárás megindításához feltétlen szükséges a végleges tervdokumentáció és az azon alapuló költségvetés megléte, valamint a becsült mérnökár ismerete. Fő szabály szerint közbeszerzési eljárás akkor indítható, ha az ajánlatkérő rendelkezik a beszerzés fedezetével. Azokra az esetekre, amelyek az eljárás megindításakor még bizonytalanságot hordoznak magukban, a nyertes ajánlattevővel (kivitelezővel) kötendő szerződést illetően, a jogalkotó lehetővé tette az ún. feltételes közbeszerzés indítását [Kbt. 53. § (6) bekezdés]. A jelen fedezethiányos helyzetben a városnak nem marad más lehetősége, mint hogy a további időveszteség elkerülése érdekében megindítja a közbeszerzési eljárást, de az ajánlati felhívásban megjelöli azt a körülményt – a remélhetőleg csak átmeneti forráshiányt –, amelyre hivatkozással nem kívánt esetben eredménytelenné kell nyilvánítania az eljárást. Költségnövekmény/többlettámogatási igény eljárásrendje alapján a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, adott támogatási szerződéssel rendelkező pályázathoz kapcsolódóan a „17/2017. (II.1.) Korm. rendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról” rendelet alapján többlettámogatási forrást lehet igényelni. A költségnövekmény igénynek:
- forrásigénynek megalapozott kell lennie
- lezárult beszerzési és közbeszerzési eljárások szükségesek, azaz végleges költségvetés, melynek tételei a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak
- továbbá a műszaki-szakmai tartalomra vonatkozó információk rendelkezésre állnak (végleges tervek)
- a módosított műszaki-szakmai tartalom indikátorvállalást nem veszélyeztet, a Támogatási Szerződésben rögzített monitoring mutatók megvalósulnak
Fentiek okán lezárult közbeszerzési eljárás hiányában nem lehetséges jelenleg az Ön által leírtak megvalósítása.

7.) A szombathelyi városvezetés ebben a nagyon nehéz költségvetési helyzetben is elkötelezett a projekt megvalósítása mellett, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a vasúti átterveztetés költségeit saját költségvetésünk terhére valósítottuk meg, mivel arra a projektben már nem állt rendelkezésre forrás. Tesszük ezt azért is, mert tisztában vagyunk azzal, hogy amennyiben városunk nem tudja megvalósítani a kerékpárutat, abban az esetben Balogunyom önkormányzatát visszafizetési kötelezettség terhelné, véleményünk szerint igazságtalanul.

8.) Sajnálatosnak tartjuk, hogy Alelnök úr nincs tisztában azzal, hogy az ITP-keretből fennmaradt maradványösszeg felhasználását már 2020.02.13-án kértük a Vásárcsarnok többletköltségének vonatkozásában, mindösszesen 510 millió forint összegben. Támogató IH-döntést követően most kormánydöntésre várunk.

9.) Sajnálatosnak tartjuk, hogy az előző városvezetés idejében történő szabálytalan elszámolásból keletkező 120 millió forintos visszafizetési kötelezettség esetében sem tett semmit, így ezzel is csökkent a város pénze.

10.) Sajnálatosnak tartjuk, hogy más városok országgyűlési képviselőihez képest nem sikerült elérnie, hogy Szombathely 1,4 milliárd forintnyi, működésre elkölthető kormányzati kompenzációt kapjon a kormányzati elvonások után.
11.) Sajnálatosnak tartjuk, hogy az állami tulajdonú Volánbusz Zrt. által követelt többletköltségek kapcsán sem segítette önkormányzatunkat.

12.) Sajnálatosnak tartjuk, hogy semmilyen lépést nem tett a városunk által igazságtalanul magas, 2,7 milliárd forintos szolidaritási adó mérséklése érdekében.
Végezetül engedje meg, hogy idézzek Öntől, egy 2019.11.08-i interjújából:
„Szombathely országgyűlési képviselőjeként továbbra is a város sikeréért dolgozom. Ebben a munkában mindenkivel hajlandó vagyok együttműködni. Egy dolgot azonban fontos leszögezni: én a választópolgárok képviselője vagyok, nem pedig az önkormányzaté. Bárki, aki azt hiszi, hogy postásként küldhet majd a kormányhoz, nagyot téved. Az önkormányzati törvény ugyanis világosan szabályozza a kormány és az önkormányzatok kapcsolatát. Ebben a viszonyrendszerben pedig – még egyszer hangsúlyoznám – az országgyűlési képviselő nem postás a Parlament felé.”
Álláspontom szerint Szombathely érdeke az, hogy olyan országgyűlési képviselője legyen, aki a szombathelyiek többsége által megválasztott városvezetéssel együttműködve minden tőle telhetőt megtesz a város érdekeinek szolgálatában.
Reményeim szerint a szombathelyiek ezt értve hozzák meg a döntésüket 2022 tavaszán.

Szombathely, 2021. november 5.

Tisztelettel:
dr. Nemény András

Szólj hozzá!

A 35 éves Tankcsapdáról készített koncertfilmmel jelentkezik a Hajógyár

A filmben az interjúrészletek mellett 18 Tankcsapda-szám is elhangzik.

Hungarikum lett a kocsi, a szaloncukor és a hatvani Aranyfácán sűrített paradicsom

A Magyar Értéktárba felvett új elemek közé tartozik a pápai sonka, és a déli harangszó.

Ian McKellen balesetet szenvedett egy előadáson Londonban

A stáb azonnal a segítségére sietett, és kórházba szállították.

Balhé a győri belvárosban

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki fényes nappal Győr belvárosában esett neki társának.

47 sértettet vert át egy szombathelyi internetes csaló

Olyan termékeket árult, amik nem is léteztek.

Kara Ákos gratulált Pintér Bencének

A fideszes képviselő Győr érdekében felajánlotta együttműködését.

A következő napokban beköszönt a kánikula

A déli vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Ne etessük a vízimadarakat!

Figyelmeztet a Magyar Madártani Társaság.

Hétfő este szúnyogot gyérítenek Győrben

Melegködös és ULV technológiával működő gyérítés is lesz.

Megölték a prostitúcióra kényszerített sértettet Győrben, a testét pedig elrejtették

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség emberölés és minősített emberkereskedelem miatt emelt vádat egy házaspárral szemben.

Átadja listás helyét Sárváron Gagyi Levente, pedig korábban alpolgármester is lehetett volna

Helyette Kampelné Kozlovszki Marianna kapja a Fidesz-KDNP kompenzációs listás helyét.

OVF: Folytatódik az apadás, a Dunánál és a Rábánál segédkező vízügyesek hazaindulhattak

Győrnél a Duna hatására az apadási tendencia mellett némi emelkedés valószínű a hétvégén, de a vízállások fokozat alatt maradnak.

Pintér Bence szerint egyértelmű a győriek akarata: békét szeretnének

Több interjút is adott a megválasztott győri civil polgármester az utóbbi napokban.

Jelen állás szerint Lenkai Nóra mandátumot kap Szombathelyen

Határozatot hozott a Helyi Választási Bizottság.

Bekamuzták, hogy a nő vezette a balesetet okozó autót Szombathelyen, ráfáztak

Ittasan villanyoszlopnak ment, megpróbálta kivágni magát.

Újraszámolják Győrben a szavazatokat

A Területi Választási Bizottság helyt adott Dézsi Csaba András beadványának.

Haladás: Reális esély a megyei 1. osztályra van

Taggyűlést tartottak a csapatot üzemeltető Kft.-nél.